Вы здесь

Урок "Комутативност, асоцијативност и дистрибутивност на множењето – решавање проблеми во повеќе чекори, со примена на различни стратегии на решавање на задачи" (на македонском языке)

Цели:

 • Да  множат броеви на различни начини
 • Да го применуваат комутативното, асоцијативното и дистрибутивното својство на множењето
 • Да претставуват множење со бројна права, пропорционална табела и Т – табела
 • Да претставуваат множење со матрици и со дијаграм
 • Да претставуваат множење со модели на прачки
 • Да користат репери и хартија со квадратчиња
 • Да решаваат задачи со повеќе чекори
 • Да применуваат различни стратегии

Наставни средства:

 • работен ученички прибор
 • учебници
 • дидактички материјали , листови со квадратчиња, фломастери, боички
 • ЛЦД проектор, Флеш карти
 • Работни листови  по  математика
Violeta Jordanova (violeta)
, Македония
15.10.2014 г. 0 280